Equmenia Gunnarskogs alkoholpolicy

Jesus kristus är Herre! Bekännelsen är urkristen och denna deklaration vill Equmenia arbeta för. Genom en mångfald arbetssätt vill Equmenia bland annat stimulera till ansvarigt engagemang i samhället- och kulturliv och ta sin del av ansvaret för människors villkor. Equmenia finns och verkar i ett samhälle där alkoholanvändandet ökar, inte minst bland den åldersgrupp Equmenia vänder sif till. Bruket av alkohol är den största enskilda orsaken till sjukdom, olyckor, våld samt samt sociala och psykiska problem. Därför är det viktigt att barn och unga får växa upp i alkoholfria miljöer och får information om alkoholens verkningar.

Traditionellt har Svenska Missionskyrkan och Equmenia förespråkat nykterhet som ideal, men att vara nykterist är inte längre självklart i kyrkan. Det som däremot är självklart är att kyrkan vill vara en motkraft till alkoholmissbruket.

En viktig del av det förebyggande arbetet är att tillsammans med barn och ungdomar ha ett öppet samtal om åsikter och värderingar. För att kunna stå emot grupptryck är det nödvändigt att ha en god självkännedom och vara medveten om sina begränsningar. Det förebyggande arbetet är ett arbete som är brett och innefattar hela människan: kropp, själ och ande.

Equmenia vänder sig naturligtvis också mot narkotika. Att arbeta för en alkoholfri ungdom är ett sätt att förhindra att ungdomar börjar missbruka narkotika.

För barns och ungas bästa uppmanas Equmenia-ledare att
- noga tänka igenom sin roll som förebild, ha en restrektiv och genomreflekterad syn på alkohol samt ge unga positiva erfarenheter av alkoholfritt liv.
- samtala med ungdomar om deras värderingar och inställning till alkohol.

Den lokala Equmenia-föreningen bör
- tillägna sig kunskap och information om alkoholens verkningar och roll i vår kultur.
- föra en dialog med andra föreningar och myndigheter om deras arbete mot alkohol för att genom samarbete minska alkohol- och narkotikaanvändandet bland ungdomar.

Equmenia-arrangemang
- samtliga arrangemang i vår regi ska vara fria från alkohol och narkotika.
- Equmenia ska verka för alkoholfria samarrangemang.

Equmenia är en organisation som vill vara med och ge en betydligt större mening och ett större innehåll åt barns och ungas liv än vad alkoholen kan ge!